Oplysning om behandling af personoplysninger i forbindelse med vores samarbejde/relation

I forbindelse med samarbejdet/relationen mellem dig (jer) og Erhvervshus Nordjylland kan vi registrere oplysninger om dig. I den forbindelse skal vi oplyse dig om følgende i henhold til EU-databeskyttelsesforordningen:

Det retslige grundlag for behandlingen er udførelse af væksthusets myndighedsopgaver efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. En evt. registrering af dit personnummer vil have databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (sikring af entydig identifikation), som retsligt grundlag.


Formål:

Det primære formål med behandlingen af dine personoplysninger er at sikre vores kontaktmulighed og vidensgrundlag omkring dig i forbindelse med vores samarbejde/relation. Dette er af central betydning for de ydelser, Erhvervshus Nordjylland leverer/kan levere til vores kunder (virksomheder/iværksættere). Desuden kan vi behandle oplysninger om dig for at kunne dokumentere vores brug af samarbejdspartnere i relation til udførslen af vores myndighedsopgave i form af erhvervsfremmeydelser som anført i Erhvervsstyrelsens nationale resultatkontrakt med Væksthusene.

Erhvervshus Nordjylland kan registrere følgende oplysninger om dig i de tilfælde, det er relevant:

  • Navn, titel, telefon, emailadresse.
  • Generelle kompetencer, CV, uddannelsesbaggrund.
  • Virksomhedsdata i form af offentlige data fra CVR Registeret: Virksomhedsnavn, binavne, adresse, CVRnr., P-nummer, telefonnummer, branche, etableringsdato og hjemmeside.
  • I enkelte tilfælde personnummer.

Behandling af data sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Deling af dine oplysninger:

Erhvervshus Nordjylland kan dele oplysninger om dig med følgende aktører i de tilfælde, det er relevant:

  • Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik modtager information om eksterne rådgivere, som væksthusets kunder henvises til.
  • Offentlige erhvervsfremmeaktører der benytter et fælles CRM system.
  • Andre offentlige myndigheder.
  • Private virksomheder/iværksættere i de tilfælde det er relevant.

Dine rettigheder:

Som registreret har du over for Erhvervshus Nordjylland en række rettigheder jævnfør databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt hvordan vi behandler dem.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Dog kan der være visse oplysninger vi skal behandle, hvis du har været/er involveret projekter/øvrige ydelser hos os. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du altid klage til Datatilsynet.

Datatilsynet kan kontaktes på email dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Sidst opdateret: 03.02.2021