Frequently Asked Questions

Vi har forsøgt at samle en række af de spørgsmål vi allerede nu har modtaget, samt dem vi typisk modtog, i forbindelse med den tidligere Etableringsordning.

Om idéen

Ja, det kan endda opleves som en fordel, hvis fx to partnere supplerer hinanden i forhold til kompetencer og personlighed.

Ja, det faglige bedømmelsesudvalg vurderer både idéen og personen bag, hvorfor det er nødvendigt med personligt fremmøde.

Nej, Vækstsguiderne er underlagt lov om offentlig forvaltning og har derfor tavshedspligt i forhold til dig og din idé. Det samme har de øvrige deltagere på ordningen, da dette er en del af de kontrakt, alle skriver under på, inden de starter på forløbet.

Om deltagelse

Ja, så længe du er opmærksom på de minimis-reglerne (max 200.000 Euro i støtte inden for en periode på 3 år) og ikke er finansieret af EU-midler, imens du deltager.

Nej, formålet med ordningen er, at skabe øget beskæftigelse i Nordjylland – man må dog gerne flytte hertil for at være en del af ordningen, ligesom man godt kan modtage en betinget godkendelse til optag på ordningen, mod at man flytter til Nordjylland efterfølgende.

Hvis du ikke er dagpengeberettiget, har du ikke mulighed for at modtage dagpenge under forløbet og skal derfor forsørge dig selv. Dette har dog ikke betydning i forhold til selve deltagelsen, så længe du har mulighed for at deltage på fuld tid (min 37 timer om ugen).

Under forløb

De dedikerede midler til rådgivning kan bruges til kompetenceudviklende individuel rådgivning, fx i forhold til hvordan man stifter selskab (advokat). De kan som udgangspunkt ikke bruges til deltagelse i et kursus og slet ikke til at få produceret noget, men man må gerne få rådgivning i forhold til fx hvordan man udarbejder en prototype.

Som udgangspunkt arbejder man fuld tid i hele perioden på 26 uger. Afholdelse af ferie vil derfor betyde en opdeling af forløbet i flere jobplaner, så man teknisk set ikke er en del af forløbet i den periode, man holder ferie. Ved planlagt ferie skal man derfor både kontakte sin Vækstguide samt sit jobcenter, da det er jobcentret, der udarbejder jobplanerne. Det må frarådes at afholde ferie i løbet af det intensive 6 ugers forløb (starten), da man ved fx en uges afbrydelse risikerer at skulle vente til det næste 6 ugers forløb for at kunne blive godkendt til de næste 10 uger.

Deltagere skal kunne arbejde fuld tid med deres forretningsidé, men må som udgangspunkt gerne have op til 10 timers arbejde om ugen, så længe det ikke afholder dem fra at deltage i Innovativ Væksts uddannelses-/rådgiver-tilbud. Hvis der modtages dagpenge under forløbet, skal eventuelt lønarbejde altid godkendes af egen A-kasse med henblik på udfyldelse af arbejdsgivererklæring, godkendelse af supplerende dagpenge, mv.

Efter forløb

Formålet med Innovativ Vækst er, at starte op på fuld tid umiddelbart efter forløbets afslutning, der er dog ikke noget, der forhindrer deltageren i efterfølgende at starte op med selvstændigt bierhverv, hvis forudsætningerne for den planlagte virksomhedsopstart har ændret sig undervejs (ved selvstændigt bierhverv – kontakt altid A-kasse før opstart).

Formålet med Innovativ Vækst er, at skabe vækst og beskæftigelse i Nordjylland, derfor skal virksomheden have udgangspunkt i Nordjylland

Særligt for dagpengemodtagere

Innovativ Vækst bliver i Jobcentersystemet set som et længerevarende aktiveringsforløb, hvilket betyder, at forløbet som udgangspunkt tidligst kan starte op i 20. ledighedsuge (der kan i særlige tilfælde ydes dispensation for dette, men dette vil resultere i et gab mellem de første 6 uger og resten af forløbet, da resten af forløbet tidligst kan igangsættes i 26. ledighedsuge).

Man kan ikke drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og være ledig på samme tid.
Det er altid egen A-kasse, der foretager vurderingen af, om dine aktiviteter indikerer, at du driver selvstændig virksomhed, men de vil blandt andet være opmærksomme på følgende forhold:

  • CVR- eller momsregistrering.
  • Hjemme-/facebookside, der indikerer, at du tilbyder en ydelse.
  • Kunder/indtægt.

Du kan maksimalt få dagpenge i de antal uger, du er dagpengeberettiget. Dette influerer dog ikke på deltagelsen i forløbet som sådan – så længe, du er indforstået i, at du automatisk bliver selvforsørgende dén dag, dagpengene løber ud.

Målet med deltagelse i Innovativ Vækst er, at udviklingen af forretningsidéen kan sikre fuldtidsbeskæftigelse med egen virksomhed efter endt forløb – dette formål i sig selv strider imod lovgivningen omkring selvstændig bibeskæftigelse, der baserer sig på, at du netop ikke forventer at blive fuldtidsbeskæftiget med din virksomhed.

I de første 6 uger, også kaldet afklaringsforløbet, er det ikke muligt at blive fritaget for rådighedsforpligtelse, og du skal derfor søge jobs efter aftale med din A-kasse. Når du er blevet godkendt til næste trin af forløbet, vil dit jobcenter dog have mulighed for at indskrive i din jobplan, at du fritages for rådighedsforpligtelse, hvilket betyder, at du ikke længere behøver søge jobs. Vær dog opmærksom på, at du selv skal bede jobcentret om fritagelse!

Hvis du i forvejen er godkendt med selvstændigt bierhverv ved din A-kasse og den pågældende hobbyvirksomhed ikke har noget at gøre med den forretningsidé, du skal optages på Innovativ Vækst med, og ikke vil forhindre dig i at arbejde stort set fuld tid med din nye forretningsidé, så kan du som udgangspunkt godt beholde dit selvstændige bierhverv. Det er dog altid a-kassen, der laver den endelige vurdering, når det kommer til selvstændigt bierhverv.

Nej, når man er på barsel kan man ikke arbejde fuld tid med sin iværksætteridé, ligesom man heller ikke kan få udarbejdet en jobplan.

Innovativ Vækst samarbejdspartneres logoer

Sidst opdateret: 04.04.2019